Meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat is de taak van de Medezeggenschapsraad (MR) van CNS Zomerland, die bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders/verzorgers van leerlingen.

De MR bemoeit zich niet met welke leerling overgaat of welke leerkracht voor welke klas moet. De MR volgt en toetst als vertegenwoordigers van personeel en ouders/verzorgers het beleid van de school en het schoolbestuur. Wil de school extra aandacht voor zorgleerlingen, zijn er fusie- of verbouwingsplannen of wordt er gekeken naar de schooltijden? Dat zijn onderwerpen waar de MR over meedenkt, meepraat en meebeslist. Maar ook het schoolplan en de schoolgids zijn jaarlijks terugkerende agendapunten voor de MR.

Op veel vlakken heeft de MR instemmings- of adviesrecht. Ook geeft de MR ongevraagd advies en kan ze informatie over onderwerpen opvragen.  In de 'Wet Medezeggenschap op Scholen' zijn de rechten en plichten van een MR vastgelegd.

De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. In de nieuwsbrief en  informatiekalender kunt u de vergaderdata vinden. Voor de MR-leden is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de achterban. U kunt als ouders/verzorgers altijd de MR aanspreken als u een onderwerp bespreekbaar wilt maken. Graag zelfs!

Voor schooljaar 2020/2021 bestaat de MR uit:

Germa Laarman (voorzitter) en Fenna de Ronde namens de ouders en juf Mirjam Arensman en juf Maud Akershoek namens het personeel.

U kunt de MR-leden altijd persoonlijk aanspreken of e-mailen naar mr@cnszomerland.nl

Klik hier voor het jaarverslag 2019/2020 (volgt nog

Klik hier voor de laatste notulen (volgt nog..)

CNS Zomerland is een open, eigentijdse christelijke school. Iedereen die positief staat ten opzichte van de grondslag van de school, is welkom.

Binnen scholengroep Kindwijs delen CNS Zomerland en de Bosseschool in Middelharnis een gezamenlijke schoolvereniging en adviesraad. Deze schoolvereniging stimuleert en bewaakt de eigen identiteit. Iedere ouder kan lid worden van onze schoolvereniging. Aanmelding is mogelijk via de directie.

Onze school is niet specifiek met één of enkele kerkgenootschappen verbonden. Met de Bijbel als inspiratiebron willen we kinderen de liefde van God doorgeven en voorleven en van daar uit elkaar stimuleren tot zorg en verantwoordelijkheid voor ons eigen leven, voor het welzijn van de ander, voor een samenleving waarin voor iedereen plaats is en voor duurzaamheid van de aarde waarop wij wonen. Openheid en respect zijn daarin belangrijke sleutelwoorden.

De adviesraad draagt bij aan de handhaving van de identiteit (ons bestaansrecht) en ondersteunt dat de schoolidentiteit helder blijft. Ieder jaar vergadert de adviesraad zo'n 5 keer met elkaar. Voor CNS Zomerland hebben deze (groot)ouders zitting in de adviesraad:                                      Johanneke van Dijk, Jetske Trieller en Adri Trommel.

 

Onze oudercommissie ondersteunt, in overleg met het leerkrachtenteam, de school bij de organisatie van feestjes en activiteiten. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, de Paaslunch, de teamverjaardag en het eindfeest.

De oudercommissie int jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage en zorgt voor een leuke en verantwoorde besteding. Zo ontvangt ieder kind jaarlijks een zelfgekozen boek en een cadeautje van Sinterklaas. Daarnaast sponsort de oudercommissie uitstapjes en workshops.

Vanaf dit schooljaar betaalt de oudercommissie jaarlijks mee aan een typcursus voor leerlingen van(af) groep 6.

De oudercommissie bestaat uit:

Gabri van Unen (voorzitter), Janet van Oostenbrugge (penningmeester), Sjouke Troost, Silvia Hoek, Marjolein Grootenboer, Angelien Grinwis, Corinda Redert en Lotte van der Sluis.

Per activiteit is één leerkracht het aanspreekpunt voor de oudercommissie.

Naast de hulp van deze oudercommissieleden blijft ouderhulp bij tal van activiteiten onmisbaar!