Meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat is de taak van de Medezeggenschapsraad (MR) van CNS Zomerland, die bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders/verzorgers van leerlingen.

De MR bemoeit zich niet met welke leerling overgaat of welke leerkracht voor welke klas moet. De MR volgt als vertegenwoordigers van personeel en ouders/verzorgers het beleid van de school en het schoolbestuur. Wil de school extra aandacht voor zorgleerlingen, zijn er fusie- of verbouwingsplannen of wordt er gekeken naar de schooltijden? Dat zijn onderwerpen waar de MR over meedenkt, meepraat en meebeslist. Maar ook het schoolplan en de schoolgids zijn jaarlijks terugkerende agendapunten voor de MR.

Op veel vlakken heeft de MR instemmings- of adviesrecht. Ook geeft de MR ongevraagd advies en kan ze informatie over onderwerpen opvragen.  In de 'Wet Medezeggenschap op Scholen' zijn de rechten en plichten van een MR vastgelegd.

De MR vergadert vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. In de nieuwsbrief en informatiekalender kunt u de vergaderdata vinden. Voor de MR-leden is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de achterban. U kunt als ouders/verzorgers altijd de MR aanspreken als u een onderwerp bespreekbaar wilt maken. Graag zelfs!

Voor schooljaar 2023/2024 bestaat de MR uit:

Patrick Soldaat (voorzitter) en Fenna de Ronde-Deelen namens de ouders en juf Mirjam Arensman en juf Janneke Klok namens het personeel.

U kunt de MR-leden altijd persoonlijk aanspreken of e-mailen naar mr@cnszomerland.nl

 

CNS Zomerland is een open, eigentijdse christelijke school. Iedereen die positief staat ten opzichte van de grondslag van de school, is welkom.

Elke Kindwijsschool heeft een adviesraad. Er is een verschil in beleving en vormgeving van de Christelijke identiteit tussen de verschillende Kindwijsscholen. De adviesraad heeft als belangrijkste taak het bewaren en bewaken van de eigen Christelijke identiteit van CNS Zomerland zoals die beschreven is in het schoolplan en de schoolgids.
De adviesraad heeft formele taken, zoals het doen van een voordracht voor een lid van het bestuur van de Kindwijs-stichting en het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering van Bosseschool en CNS Zomerland en het beheer van private gelden van onze scholen.
Maar de belangrijkste taak is toch het actief bezig zijn met het Christelijk hart van onze scholen o.a. door:
- een betrokken rol te spelen bij het benoemen van nieuw personeel.
- de directeur advies te geven m.b.t. onderwerpen die raken aan de Christelijke identiteit.
- informatie te verzorgen voor de ouders en leden van de vereniging.
- met de schoolleiding verzorgen van identiteitsgerelateerde bezinnings-/studiemomenten voor de schoolteams
De leden van de adviesraad worden gekozen uit en door de leden van de schoolvereniging.
Iedereen die het eens is met de christelijke basis van onze vereniging en onze scholen wordt uitgenodigd om lid te worden. De kosten zijn gering: € 10 per jaar en het 2e lidmaatschap in het gezin slechts € 2,50. Het grootste deel van dit geld wordt besteed aan de aanschaf van Bijbels voor onze leerlingen. In groep 7 krijgen ze een Bijbel voor gebruik op school en aan het eind van groep 8 krijgen de kinderen die mee naar huis als afscheidscadeau. Om dit te kunnen blijven doen, is het nodig om voldoende leden en daarmee voldoende inkomsten te hebben.
Meer informatie over het lid worden van de schoolvereniging kunt u hieronder vinden als u de
link aanvinkt. Meer informatie is ook te halen bij de adviesraadsleden. Hun contactgegevens staan vermeld in de informatiekalender.

De activiteitencommissie ondersteunt, in overleg met het leerkrachtenteam, de school bij de organisatie van feestjes en activiteiten. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, de Paaslunch, de teamverjaardag en het eindfeest.

De school stuurt ouders jaarlijks een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage en zorgt voor een leuke en verantwoorde besteding. Zo ontvangt ieder kind jaarlijks een boek en een cadeautje van Sinterklaas en wordt een lunch op school of activiteit en zomerfeest geregeld. Daarnaast wordt een groot deel van de typecursus voor leerlingen van groep 6 betaald.

De activiteitencommissie bestaat uit:

Gabri van Unen (voorzitter), Lotte van der Sluis(penningmeester), Sjouke Troost, Silvia Hoek, Sylvia den Eerzamen, Kelly Schiks, Marjolein Grootenboer en Jacomijn Maasland en Karen de Graaff.

Naast de hulp van bovenstaande activiteitencommissieleden blijft ouderhulp bij tal van activiteiten onmisbaar!